مجوزهای صادر شده از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

تمامی برندهای ثبت شده توسط شرکت سبزگل، زیر نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده و این اسناد به شکل رسمی خود به شرح ذیل آمده است:

فهرست